Sverige ledande inom ATMP

Sverige behöver kraftsamla kring cell-, gen- och vävnadsterapier genom ett nationell system för utveckling, kommersialisering och implementering av ATMP. Detta för att Sverige ska kunna möta ambitionen att vara ledande inom ATMP till 2030, men även för att Sveriges FoU-investeringar inom området fullt ut ska skapa värden i form av industriell konkurrenskraft, tillväxt och nytta för sjukvård och patienter.

Avancerade läkemedel för gen-, cell- och vävnadsterapier står inför ett globalt genombrott som innebär stora möjligheter för såväl industriell tillväxt som för patienter och sjukvård. Utvecklingen går mycket snabbt och det sker idag en snabb ökning av antal utvecklingsprojekt och företag med verksamhet inom ATMP.

Vid ett flertal lärosäten och universitetssjukhus drivs framstående forskningsprojekt och svensk life science håller hög internationell kvalitet. Kommersialiseringen av framgångsrika forskningsprojekt drivs av startup-företag eller små och medelstora forsknings- och utvecklingsbolag. Ett kritiskt skede är när projektet börjar närma sig de första kliniska prövningarna där de för första gången skall testas i patienter. Företagen behöver då tillgång till såväl stödtjänster, infrastruktur, kapital och inte minst ett väl fungerande samarbete med sjukvården och den medicinska professionen kring kliniska prövning. I takt med att allt fler projekt närmar sig klinisk fas ökar företagens behov av detta stöd.

Det behövs ett stödsystem med kostnadseffektiva tjänster kring utveckling av de tillverkningsprocesser som krävs för industrialisering av utvecklingsprojekten, men även av tillverkning av ATMP för kliniska prövningar. Det finns begränsade infrastrukturer inom akademi och sjukvård och det pågår privata initiativ för GMP-tillverkning, men vi behöver accelerera tillgångarna, öka kapaciteten och binda samma befintliga initiativ i en nationell processkedja för att möta såväl företagens som den akademiska forskningens respektive sjukvårdens behov. Investeringar inom området är nödvändiga för att Sverige ska få utväxloing på de investeringar i forskning och innovation som sker i landet, men även för att vi ska kunna attrahera investeringar och etableringar utifrån.

För att bli framgångsrik behöver satsningen:

  • Skapa ett hållbart och heltäckande ekosystem i samverkan mellan offentlig och privata aktörer för utveckling, tillverkning och implementering av ATMP;
  • Binda samman hela landets tillgångar i en sammanhållen processkedja;
  • Bygga på befintliga aktörer, redan genomförda satsningar samt planerade initiativ inom såväl näringsliv som akademi och hälso- och sjukvård, med avsikt att stärka upp, accelerera, komplettera och samordna de privata och offentliga aktörer som bidrar till utveckling i Sverige;
  • Ske skyndsamt och fånga de aktörer som kliver fram med initiativ och resurser för att möjliggöra en nationell satsning.