Vad händer med mina patent om resultaten blir försenade?

Experimentella resultat utgör ofta en mycket viktig komponent i patentansökningar inom life sciences för att troliggöra att uppfinningen fungerar, vilket är ett krav i patentsammanhang. Försenade experimentella resultat kan hanteras på olika sätt beroende av var ni befinner er i patentansökningsprocessen.

Situation 1: Första patentansökan (prioritetsgrundande ansökan)
Eftersom det inte är möjligt att lägga till nya uppgifter i en patentansökan efter ingivningsdagen, kan det vara klokt att överväga att skjuta på inlämningen av ansökan tills resultat har genererats. Detta förutsätter att uppfinningen kan hemlighållas tills inlämning av ansökan har skett, annars går uppfinningens nyhet ändå förlorad och därmed möjligheten att patentera den. Om en publicering av uppfinningen är nära förestående, till exempel genom en offentlig presentation, en artikel eller avhandling som inte kan skjutas upp, är det därför bättre att lämna in patentansökan utan experimentella resultat och göra det bästa möjliga av situationen, även om det innebär en ökad risk för att patentmyndigheterna anser att uppfinningen inte är tillräckligt tydligt beskriven eller inte tydliggjord, och att patentansökan därför inte kommer att beviljas.

Situation 2: Andra patentansökan (t.ex. PCT-ansökan)
Inom 12 månader från inlämningen av en första patentansökan kan en andra patentansökan lämnas in med prioritet från den första (här kan du läsa om prioritet: https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/prioritet/). Eftersom 12-månadersfristen som huvudregel inte kan förlängas och eftersom det inte går att lämna in tillägg till ansökan som inte har stöd i den information om uppfinningen som redan getts in, kan man, om resultaten är viktiga för att ansökan ska beviljas, överväga att dra tillbaka den första patentansökan och lämna in den på nytt när resultat har genererats och därmed skapa en ny ”första patentansökan”. Detta förutsätter att ingen publicering av uppfinningen har skett, vare sig av er eller av någon annan, innan ansökan lämnas in på nytt. Det förutsätter också att den tidigare, tillbakadragna ansökan, inte lämnar några rättigheter efter sig, vilket i praktiken betyder att den måste vara helt avslutad och inte kopplad till andra patentansökningar. Ta kontakt med ditt patentombud om du överväger denna möjlighet.

Situation 3: Nationell ansökningsprocess
I vissa lägen behövs experimentella resultat för att kunna besvara ett föreläggande, t.ex. i USA eller inför den europeiska patentmyndigheten (EPO). Så kan det vara om patentsökanden måste styrka en viss påstådd effekt av uppfinningen. I en sådan situation kan man undersöka om det finns möjlighet att begära fristförlängning enligt nationell lagstiftning i det aktuella landet. Eftersom patenträtten inte är harmoniserad gäller olika regler i olika länder, och med hänsyn till att vissa patentmyndigheter har stängt helt under perioder av Corona-pandemin kan det finnas möjligheter i vissa länder att begära att frister som inte kunnat mötas ska återställas.

Behöver jag tänka på något särskilt angående en ansökan om tilläggsskydd för patent (SPC)?
Tidsfristen för att söka tilläggsskydd är 6 månader efter beviljande av marknadsgodkännande för produkten, så tillfälligt avbrutna eller försenade kliniska prövningar betyder inte automatiskt att rätten till tilläggsskydd förändras. Den risk som kan uppstå är att förseningen av studierna blir så långvarig att patentets 20-åriga löptid hinner ta slut innan marknadsgodkännandet beviljas, för därefter kan du inte längre söka tilläggsskydd. Eftersom alla tilläggsskydd söks hos respektive nationella patentmyndighet går det inte att generellt säga något om vilka frister som kan förlängas på grund av orsaker kopplade till pandemin, det måste undersökas i varje enskilt fall.

Kan vi begära förlängning av tidsfrister p.g.a. Corona-pandemin?
I en nationell ansökningsprocess är det ofta möjligt att begära förlängning av tidsfrister, rådfråga ditt nationella patentombud. Se även kommentaren ovan (Situation 3).

Men generellt kan man inte räkna med att de lagstadgade tidsangivelser i patentansökningsprocessen kan skjutas upp av patentmyndigheterna på grund av omständigheter som beror på den rådande pandemin. Exempelvis kan man inte förvänta sig att den period som gäller för att åberopa prioritet i nyhetsbedömningen av en andra patentansökan (”prioritetsfristen”) kan åsidosättas, utom i den utsträckning det finns särskilda undantag i lag.

Louise Jonshammar Johanna Bergh

Attorney at law Partner, European Patent Attorney

AWA Sweden AB AWA Sweden AB

Här hittar du SwedenBIOs informationssida relaterat till Covid-19:
https://swedenbio.se/om-life-science/covid-19/