Helheten har blivit vår nisch

Som enda aktör samlar vi helheten inom svensk life science, från de små enmansbolagen till stora internationella företag, hela tiden med entreprenören i centrum och med fokus på bolag verksamma i Sverige med forskning, utveckling och/eller produktion.

Det vi driver på för att politiker och andra beslutsfattare ska förändra, det arbetar vi också aktivt med själva, genom egna insatser. Därför speglas fokusfrågorna som vi driver i vårt operativa arbete. Medlemmarna är navet inte bara i utformningen av policyagendan utan också i att föra ut den. Tack vare våra arbetsgrupper och fokusgrupper med experter från medlemsföretag når vi djupt och brett i vårt påverkansarbete.

Den modell som SwedenBIO jobbar efter i sitt påverkansarbete fångar medlemmarnas behov och omsätter det till insatser.

Våra fokusfrågor

Forskning och utveckling/ Kliniska prövningar

Sveriges förmåga att vara en ledande forskningsnation inom life science hänger nära samman med förutsättningarna för life science-bolagen att bedriva forskning och utveckling (FoU).

Kompetensförsörjning

God tillgång till kvalitativ kompetens är av avgörande betydelse. SwedenBIO arbetar för att hitta smartare sätt att använda vår samlade kompetensresurs, så att den kan komma en större del av branschen till godo.

Intelligent kapital

SwedenBIO har entreprenören i centrum. Och för vår branschs entreprenörer är tillgången till kapital alltid central. Vi arbetar för att säkra god tillgång till seriöst, kunnigt internationellt kapital.

Produktionsland Sverige

Sverige är ett starkt produktionsland inom life science med många komparativa fördelar. Vi vill att Sverige ska vara ett förstahandsval för internationella etableringar och att life science-bolag ska kunna utveckla och expandera sin verksamheten här.

Internationell lyskraft och attraktionskraft

I en global konkurrens behöver Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för life science-bolag att växa och utvecklas här, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet till vårt land.

Remissvar
Hälsodata

Överenskommelse kring användning av hälsodata med Region Stockholm och Centrum för hälsodata

SwedenBIO har tillsammans med övriga branschorganisationer kommit överens med Region Stockholm och Centrum för hälsodata om gemensamma regler vid samverkan kring hälsodata.

Region Stockholm har omfattande databaser och ansökningar om datauttag samordnas av Centrum för hälsodata. Syftet med överenskommelsen är att skapa bättre förutsättningar för användning och utlämnande av hälsodata i samverkan med Life Science-industrin, där företagens ges tydliga förutsättningar samtidigt som integritetsskyddet för patienterna och invånarna säkras.

Överenskommelsen har tecknats mellan Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech respektive Region Stockholm och Centrum för hälsodata.

ATMP

Nationella satsningar på ATMP

I samband med WHO:s World Antimicrobial Awareness Sverige behöver kraftsamla kring cell- gen- och vävnadsterapier genom ett nationell system för utveckling, kommersialisering och implementering av ATMP. Detta för att Sverige ska kunna möta ambitionen att vara ledande inom ATMP till 2030, men även för att Sveriges FoU-investeringar inom området fullt ut ska skapa värden i form av industriell konkurrenskraft, tillväxt och nytta för sjukvård och patienter.

#DenTystaPandemin

Kampanj: AMR

I samband med WHO:s World Antimicrobial Awareness Week kampanjar vi tillsammans med vår AMR Task Force för att uppmärksamma det växande problemet med antimikrobiell resistens och belysa den svenska life science-sektorns många lösningar på #DenTystaPandemin.

#flerkliniskaprövningarisverige

Kampanj: kliniska prövningar

Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland för genomförandet av högkvalitativa, företagsinitierade kliniska prövningar som skapar värden för patienten och vården såväl som för samhället i stort. Genom att utmärka oss med ansvarstagande och gott samarbetsklimat kan grunden läggas för att åter göra Sverige till ett attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Life science-strategin

Där besluten fattas

Arbetet pågår med att genomföra regeringens life science-strategi. SwedenBIO är aktiva i de olika insatserna och arbetsgrupperna, men också med fakta, kunskap och dialog med regeringens life science-kontor.

Överenskommelse kliniska prövningar

Stärkt samverkan för utveckling av vården

SKR och life science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister. En god samverkan är avgörande för att vi ska kunna utveckla vården och ge patienter och brukare säkrare diagnoser och bättre och mer evidensbaserad behandling och omvårdnad.

Representation

Vad krävs för att få representera SwedenBIO?

SwedenBIO företräds ofta av medlemmar i externa arbetsgrupper och kommittéer som på olika vis berör branschens förutsättningar. För att få representera SwedenBIO, och därmed hela medlemskollektivet, krävs bl.a. att synpunkter inhämtas brett via arbetsgrupper och/eller referensgrupper samt att återkoppling sker till desamma. Våra medlemsrepresentanter har alltid sin hemvist i, eller stöd från, en sådan grupp. Ansvaret och förtroendet är personbundet och kan inte lämnas över till en kollega vid samma bolag. Vi strävar efter en jämn fördelning av medlemsrepresentanter från life science-bolag av olika storlek och inriktning. För mindre bolag är det ibland svårt att hinna avsätta tiden. Därför jobbar vi ibland med dubbla representanter. Samtliga medlemsrepresentanter rapporterar till, och får stöd av SwedenBIO:s kansli.

Snabba fakta från “The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020”

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården