Helheten har blivit vår nisch

Som enda aktör samlar vi helheten inom svensk life science, från de små enmansbolagen till stora internationella företag, hela tiden med entreprenören i centrum och med fokus på bolag verksamma i Sverige med forskning, utveckling och/eller produktion.

Det vi driver på för att politiker och andra beslutsfattare ska förändra, det arbetar vi också aktivt med själva, genom egna insatser. Därför speglas fokusfrågorna som vi driver i vårt operativa arbete. Medlemmarna är navet inte bara i utformningen av policyagendan utan också i att föra ut den. Tack vare våra arbetsgrupper och fokusgrupper med experter från medlemsföretag når vi djupt och brett i vårt påverkansarbete.

Den modell som SwedenBIO jobbar efter i sitt påverkansarbete fångar medlemmarnas behov och omsätter det till insatser.

Våra fokusfrågor

Forskning och utveckling/ Kliniska prövningar

Sveriges förmåga att vara en ledande forskningsnation inom life science hänger nära samman med förutsättningarna för life science-bolagen att bedriva forskning och utveckling (FoU).

Kompetensförsörjning

God tillgång till kvalitativ kompetens är av avgörande betydelse. SwedenBIO arbetar för att hitta smartare sätt att använda vår samlade kompetensresurs, så att den kan komma en större del av branschen till godo.

Intelligent kapital

SwedenBIO har entreprenören i centrum. Och för vår branschs entreprenörer är tillgången till kapital alltid central. Vi arbetar för att säkra god tillgång till seriöst, kunnigt internationellt kapital.

Produktionsland Sverige

Sverige är ett starkt produktionsland inom life science med många komparativa fördelar. Vi vill att Sverige ska vara ett förstahandsval för internationella etableringar och att life science-bolag ska kunna utveckla och expandera sin verksamheten här.

Internationell lyskraft och attraktionskraft

I en global konkurrens behöver Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för life science-bolag att växa och utvecklas här, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet till vårt land.

Vår representation i nationella och internationella organ

SwedenBIO är medlem i flera olika nationella och internationella organ där vi aktivt lyfter och påverkar i frågor som berör life science-branschen.

Vårt pressarbete

Så gör vi branschens röst hörd i media

SwedenBIO arbetar för att göra branschens röst hörd i media via pressmeddelanden, debattartiklar och medverkan i relevanta medieorgan. Besök vårt pressrum för att ta del av våra senaste pressmeddelanden och mediaframträdanden.

Remissvar

Remissvar – ett sätt att påverka

SwedenBIO är remissinstans för olika frågor som berör life science sektorn. Vi svarar på remisser som kommer från myndighetshåll i Sverige men även från olika EU organ och institutioner där vi bedömer att vi kan påverka i frågor som berör våra medlemmar och life science sektorn i stort.

Hälsodata

Överenskommelse kring användning av hälsodata med Region Stockholm och Centrum för hälsodata

SwedenBIO har tillsammans med övriga branschorganisationer kommit överens med Region Stockholm och Centrum för hälsodata om gemensamma regler vid samverkan kring hälsodata.

Region Stockholm har omfattande databaser och ansökningar om datauttag samordnas av Centrum för hälsodata. Syftet med överenskommelsen är att skapa bättre förutsättningar för användning och utlämnande av hälsodata i samverkan med Life Science-industrin, där företagens ges tydliga förutsättningar samtidigt som integritetsskyddet för patienterna och invånarna säkras.

Överenskommelsen har tecknats mellan Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech respektive Region Stockholm och Centrum för hälsodata.

Snabba fakta från “The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023”

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården

Tidigare kampanjer och policyarbete

Kampanj: AMR

Idag inleds World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) – ett viktigt initiativ av WHO som syftar till att öka kännedomen och belysa problematiken med antimikrobiell resistens.

Sverige ledande inom ATMP

Sverige behöver kraftsamla kring cell-, gen- och vävnadsterapier genom ett nationell system för utveckling, kommersialisering och implementering av ATMP. Detta för att Sverige ska kunna möta ambitionen att vara ledande inom ATMP till 2030, men även för att Sveriges FoU-investeringar inom området fullt ut ska skapa värden i form av industriell konkurrenskraft, tillväxt och nytta för sjukvård och patienter.

Kampanj: kliniska prövningar

Nu är vår kampanj för #flerkliniskaprövningarisverige i full gång! Varje tisdag och torsdag lyfter vi tankar från sakkunniga på LinkedIn, men allt innehåll finns redan på vår kampanjsida som du hittar i brödtexten.

Stärkt samverkan för utveckling av vården

SKR och life science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.

Representation

Vad krävs för att få representera SwedenBIO?

SwedenBIO företräds ofta av medlemmar i externa arbetsgrupper och kommittéer som på olika vis berör branschens förutsättningar. För att få representera SwedenBIO, och därmed hela medlemskollektivet, krävs bl.a. att synpunkter inhämtas brett via arbetsgrupper och/eller referensgrupper samt att återkoppling sker till desamma. Våra medlemsrepresentanter har alltid sin hemvist i, eller stöd från, en sådan grupp. Ansvaret och förtroendet är personbundet och kan inte lämnas över till en kollega vid samma bolag. Vi strävar efter en jämn fördelning av medlemsrepresentanter från life science-bolag av olika storlek och inriktning. För mindre bolag är det ibland svårt att hinna avsätta tiden. Därför jobbar vi ibland med dubbla representanter. Samtliga medlemsrepresentanter rapporterar till, och får stöd av SwedenBIO:s kansli.