Möjliggör för fler kliniska prövningar i Sverige

SwedenBIOs inspel till den forskningspolitiska propositionen Förslag 3 av 7.

SwedenBIO:s bedömning

Klinisk forskning är en förutsättning för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård. De
företagsinitierade kliniska studierna är en viktig del i detta. De står för en verksamhetsnära
forskning som bidrar till att hälso- och sjukvården utvecklas och att behandlingsresultaten
förbättras. Åtgärder krävs för att stimulera till fler företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

SwedenBIOs Förslag:

  • Kliniska Studier Sverige bör flyttas över till SKL
  • Möjliggör öronmärkning för infrastruktur så att ersättning från industrisponsrade kliniskaprövningar kan användas till att till exempel anställa fler forskningssköterskor och skapakombinerade universitetstjänster.
  • Skapa goda förutsättningar för sjukvårdsanställda att bedriva klinisk forskning genomallokerad forskningstid och skapa incitament för fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig tillforskningssjuksköterska.•
  • En viktig förutsättning för samverkan mellan företag och vård är tydlighet kring hur data kan delas. Hinder för adekvat och etisk delning av hälsodata som möjliggör forskningssamverkan måste hanteras nu. Det är därför oerhört viktigt att regelverken för delning av data mellan vårdutförare respektive mellan vård och akademi liksom delning med företag hanteras parallellt och inte sekventiellt för att inte förlora värdefull tid.

Läs mer om hela förslaget här.