SwedenBIOs representation i nationella rådgivande och beslutsfattande organ

SwedenBIO är remissinstans till regeringen i frågor som berör life science. Vi är också representerade, via kansliet och medlemsrepresentanter, i olika organ kopplade till regering och myndigheter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens life science-kontor – samverkansgruppen

I början av 2018 inrättade regeringen ett särskilt kontor inom regeringskansliet för life science. De frågor som berör sektorn spänner över flera departements ansvarsområden och SwedenBIO ser därför positivt på att kontoret för samman näringsdepartementet, socialdepartementet och utbildningsdepartementet till att gemensamt arbeta för sektorn. Via bl.a. den samverkansgrupp som regeringen utsett och där SwedenBIO representeras av vd Helena Strigård har vi en nära kontakt med alla dessa departement.

Life science-strategin – implementering via temagrupper

Sveriges nationella life science-strategi som publicerades i slutet av 2019 ska nu omsättas i handling. SwedenBIO driver på för detta genom att vara aktiv i samtliga av de temagrupper som under perioden 2020-2022 ska arbeta med att söka uppnå de olika målsättningar som strategin satt upp.

Strategin på svenska: En nationell strategi för life science (Regeringen)
Strategin på engelska: Sweden’s national life sciences strategy (the Swedish Government)

Covid-19 och resiliens i samhället

Temagruppen leds av SwedenBIOs ordförande Lotta Ljungqvist, vd för Testa center. SwedenBIO representeras av Janet Hoogstraate, Valneva.

Precisionsmedicin och ATMP

SwedenBIO representeras av Johan Hyllner, Head of Cell Therapy Department på AstraZeneca.

Hälsodata

SwedenBIO representeras av Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life science och ordförande för SwedenBIOs interna arbetsgrupp för Public Affairs.

Inspel och dokument

Inspel till inspel FoI-propositionen
Handlingsplan från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech
Inspel internationell lyskraft och attraktionskraft
Precisionsmedicin-inspel

Samarbetsgrupp för fler företagsinitierade kliniska prövningar

I juni 2020 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR tillsammans med branschorganisationerna SwedenBIO, LIF, Swedish Medtech och Swedish LabTech en gemensam överenskommelse kring företagsinitierade kliniska prövningar. Överenskommelsen syftar till att göra Sverige till ett föregångsland gällande företagsinitierade kliniska prövningar, bl.a. genom att stärka incitamenten inom hälso- och sjukvården för att genomföra prövningar. I samband med att överenskommelsen slogs fast så inrättades även en samarbetsgrupp med samtliga organisationer som står bakom överenskommelsen för uppföljning och implementering av dess riktlinjer och ambitioner. Samarbetsgruppen kring överenskommelsen kring kvalitetsregister representeras för SwedenBIO av Maria Anvret. Arbetet med överenskommelsen och uppföljning sköts via SwedenBIOs vice vd Frida Lawenius.

Nationella cancerstrategin

SwedenBIO representeras av Björn Arvidsson, vd STUNS och ordförande för SwedenBIOs interna arbetsgrupp för Public Affairs

Björn Arvidsson, ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp i Public Affair på scenen till vänster under Nationella Cancerdagen 2019

AntibiotikaSmart Sverige

I expertnätverket kring antibiotikaresistens samlar folkhälsomyndigheten ett antal aktörer kring en av vår tids stora hälsoutmaningar. SwedenBIO representeras av Kristine Koppelhus, Scientific Affairs Manager på BioGaia samt Henrik Hansson, Principal Consultant Clinical Sweden på ProPharma Group.

Genomic Medicine Sweden styrgrupp (GMS)

GMS är ett samverkansprojekt mellan flera samhällsaktörer; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. Projektet ska stärka precisionsmedicin över hela landet genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården. Målet är förbättrad sjukvård, att stärka svensk forskning inom området, och att vara en grogrund för innovation och samverkan med industrin. SwedenBIO representeras av Science Relations Manager Maja Neiman.

Testa center styrgrupp

Testa center är en viktig forskningsinfrastruktur och testbädd vars fortsatta utveckling och funktionssätt är av vikt för life science-branschen. SwedenBIO representeras av vd Helena Strigård.

Styrgruppen för hälsa

År 2021 ska det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 ersättas av ett nytt program, Horizon Europe. SwedenBIO gör branschens röst hörd via Heather Marshall vid InnoFund Innovation Funding Advisors som representerar oss i styrgruppen för hälsa.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets horisontspaningsgrupp

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) har länge haft horisontspaning inom läkemedel och för ett par år sedan startades även en pilot inom medicinteknik. SwedenBIO är representerad via Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life science och ordförande för SwedenBIOs interna arbetsgrupp för Public Affairs.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar på en selektion av medicinsk tekniska produkter som anses relevanta. Detta genomförs genom spaningar efter produkter som är på väg in på den svenska marknaden.

NextBIOform

Satsning på biologiska läkemedel, RISE, SwedenBIO representeras av Sebastian Hansson på Solve Research and Consulting och Nina Herne, VD Lidds Pharma.

Stockholms regionala life science-strategi

Ett arbete pågår för att ta fram en regional life science-strategi för Stockholm. Maja Neiman, SwedenBIOs Science Relations Manager representerar SwedenBIO i arbetsgruppen för stärkt samverkanskultur inom life science för Stockholmsregionen.

Regeringsuppdrag om analys av företagspopulation inom Life science

Maja Neiman, SwedenBIOs Science Relations Manager representerar SwedenBIO i Vinnovas referensgrupp för regeringsuppdraget att analysera företagspopulation inom Life science.

BEAM Alliance

Helen Fält, vd Quretech Bio, är nationell koordinator för Sverige i BEAM Alliance, Biotech companies from Europe innovating in Anti-Microbial resistance research

Probiotic Association IPAEU

SwedenBIO representeras av Kristine Kopplehus, BioGaia.

Folkhälsomyndighetens årliga AMR sammankomst

SwedenBIO representeras av Kristine Kopplehus, BioGaia.

SwedenBIOs representation i internationella rådgivande och beslutsfattande organ

Biotechnology Innovation Organization och International Council of Biotech Associations

SwedenBIO är partner till Biotechnology Innovation Organization vars årliga event BIO Convention i USA samlar ca 17 000 deltagare från världen över. Via samarbetet med BIO, inte minst gällande partnering vid NLSDays, har SwedenBIO etablerat starka kanaler ut i världen för sina medlemsföretag. SwedenBIO representeras i organisationens högsta beslutande organ, International Council of Biotech Associations, av vice president Olivier DuChamp.

ICBA:s arbetsgrupp för AMR

Karoline Åkerjordet, vice VD Pharmiva, representerar SwedenBIO i arbetsgruppen för antimikrobiell resistens inom ramen för ICBAs arbete.

Team Swedens högnivågrupp

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet. Kopplat till nätverket finns en högnivågrupp med representanter för olika branscher. SwedenBIO är nominerad av utrikesdepartementet att representera life sciencebranschen i detta forum. SwedenBIO representeras av vd Helena Strigård.

Nordiska konsortiet för life science

SwedenBIO är en av de drivande aktörerna bakom det nordiska life sciencekonsortiet, en plattform för de nordiska länderna att kraftsamla för att visa upp vår regions unika styrka inom life science. Vi samlas under den officiella parollen ”The Nordics” som Nordiska ministerrådet tagit fram. Konsortiet består av Innovation Norway, The Life Science Cluster in Norway, Oslo Cancer Cluster, Healthcare Denmark, SwedenBIO, Business Sweden, Promote Iceland, Turku Science Park and Business Finland. I samarbetet ingår också Invest in Skåne, Business Region Göteborg och Invest Stockholm. Tillsammans genomför vi insatser som t.ex. den nordiska paviljongen vid internationella konferenser, vi anordnar gemensamma event och tar fram kommunikation om Nordens styrkor inom life science. Vi hjälps också åt att ta fram fakta och sprida kunskap om branschen på nordisk nivå.

Vad krävs för att få representera SwedenBIO?

SwedenBIO företräds ofta av medlemmar i externa arbetsgrupper och kommittéer som på olika vis berör branschens förutsättningar. För att få representera SwedenBIO, och därmed hela medlemskollektivet, krävs bl.a. att synpunkter inhämtas brett via arbetsgrupper och/eller referensgrupper samt att återkoppling sker till desamma. Våra medlemsrepresentanter har alltid sin hemvist i, eller stöd från, en sådan grupp. Ansvaret och förtroendet är personbundet och kan inte lämnas över till en kollega vid samma bolag. Vi strävar efter en jämn fördelning av medlemsrepresentanter från life science-bolag av olika storlek och inriktning. För mindre bolag är det ibland svårt att hinna avsätta tiden. Därför jobbar vi ibland med dubbla representanter. Samtliga medlemsrepresentanter rapporterar till, och får stöd av SwedenBIOs kansli.