Efterfrågar miljardsatsning för att behålla Sveriges konkurrenskraft inom life science

Ledande branschföreträdare uppmanar regeringen att inrätta ett program för avancerad life science.

18 representanter för Sveriges life science-sektor har uttryckt oro över att Sverige tappar mark inom den globala konkurrensen för life science. Gruppen har därför presenterat ett förslag för regeringen om ett nytt program och ett programkontor för avancerad life science. Förslaget, som överlämnades till statssekreterare på utbildningsdepartementet samt klimat- och näringslivsdepartementet den 14 juni, innebär ett ramavtal med en miljard kronor i statliga medel och lika mycket i medfinansiering från industrin under perioden 2025–2034.

– Vi har med stigande oro tvingats konstatera att regeringen minskar på finansieringen till satsningar inom life science, trots att sektorn upprepade gånger lyfts fram som en svensk basindustri med hög prioritet, förklarade Jessica Martinsson, vd för SwedenBio till tidningen Läkemedelsmarknaden om förslaget.

En av huvuduppgifterna för det föreslagna programmet är att stimulera framväxten av samskapande forskningsprogram som möjliggör samverkan mellan globala företag, akademi och små och medelstora företag (SME). Programmet är tänkt att bli en del av den forsknings- och innovationsproposition som regeringen väntas presentera i slutet av 2024.

Martinsson framhåller att andra starka life science-nationer satsar allt större statliga resurser på samskapande forskningsprogram för att attrahera investeringar från globala företag. Hon betonar att den tiden är förbi då utvecklingen av nya läkemedel, medicinteknik och diagnostikmetoder framför allt var en företagsintern verksamhet. Nu krävs allt mer samverkan, och det måste finnas strukturer för detta.

Det föreslagna programmet syftar också till att stärka Sveriges beredskap inför kommande samhällskriser och att stimulera till framväxten av starka konsortier som är bättre rustade att vinna EU-medel från unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

I den delegation som uppvaktade regeringskansliet ingick Jessica Martinsson (SwedenBio), Frida Lundmark (Läkemedelsindustriföreningen), Anna Sandström (Astra Zeneca), Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech), Karin Forsberg Nilsson (Uppsala universitet), David Sonnek (Navigare Ventures), Gunilla Osswald (Bioarctic), Micael Juul-Möller (Getinge), Erik Renström (Lunds universitet), Jesper Hedberg (Cytiva), Mia Phillipson (Uppsala universitet), Magnus Larsson (Max IV Laboratory), Malin Frenning (Rise Research Institutes of Sweden, Rise), Jonas Åström (Olink Proteomics), Helena Lundberg Nilsson (Västra Götalandsregionen), Jonas Hagelqvist (IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), Malin Andersson (Mölnlycke Health Care) och Jeanette Edblad från regeringens life science-kontor.