SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

I den kommande forskningspropositionen vill SwedenBIO se ett fokus på att öka interaktionen mellan akademi, vård och företag.

Hösten 2016 ska regeringen presentera nästa forskningsproposition. SwedenBIO har bjudits in att komma med underlag inför framtagandet av propositionen.

Utvecklingen av nya innovationer inom life science bygger på ett ständigt samarbete mellan akademi, industri och vård.
Utvecklingen av nya innovationer inom life science bygger på ett ständigt samarbete mellan akademi, industri och vård.

SwedenBIO uppskattar de ökade satsningar som gjorts på biomedicin och teknik i tidigare forskningspropositioner. Nu krävs fokuserade satsningar för att få full utväxling på de insatser som redan gjorts. I vårt inspel pekar vi ut sex områden där det behövs insatser för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och life science-nation. SwedenBIO föreslår också en rad konkreta åtgärder inom varje område.

De sex områdena är:

  1. Få ut mer av det statliga innovationsstödsystemet
  2. Tillgängliggör forskningsinfrastruktur för företag
  3. Skapa ökad rörlighet av forskare och locka internationell kompetens
  4. Låt svensk vård bli en plats för forskning och innovation
  5. Digitalisering: patientdata är en viktig forskningsinfrastruktur
  6. Öka företagens investeringar i forskning

Ladda ner och läs hela inspelet här.

Läs SwedenBIOs pressmeddelande om inspelet till forskningspropositionen här.

För ytterligare kommentarer kontakta Ingrid Heath, vice vd och policychef, SwedenBIO på ingrid.heath@swedenbio.se eller 0701 74 76 33.