Rotation på ordförandeposter i SwedenBIOs arbetsgrupper

SwedenBIOs fyra arbetsgrupper är centrala organ för att säkra förankring, relevans och handgripligt stöd i de aktiviteter som vi som medlemsorganisation prioriterar att arbeta med. I arbetsgrupperna för Public affairs respektive Processutveckling och produktion roteras ordförandeskapet nu till Björn Arvidsson, Head of public affairs på Roche, samt till Janet Hoogstraate, Chair Management Board på Valneva Sweden. Båda är sedan tidigare aktiva medlemmar i arbetsgrupperna.

Enligt Janet är produktionsgruppen är en viktig träffpunkt för de tillverkande bolagen och ett forum att ta sig an utmaningar för branschen. Det handlar till exempel om att nå ut till unga med vad jobb i modern, avancerad life science-produktion faktiskt innebär och uppmärksamma att Sverige är i frontlinjen som produktionsland.

– Flera bolag väljer just nu att investera i sina tillverkningssajter i Sverige och vi är måna om en fortsatt god kompetensförsörjning. Det här är frågor vi redan gjort en hel del insatser kring, bland annat har en YH-utbildning till läkemedelstekniker tagits fram som flera produktionsbolag bidrar till, och vi kommer fortsätta jobba för utbildning och fortbildning inom läkemedelsproduktion i gruppen.

I Public affairs-gruppen diskuteras policyfrågor både på bredden och på djupet. Gruppen bidrar också till att lyfta goda exempel på bolag som lyckats. Björn Arvidsson menar att samskapande är nycklar för utveckling av svensk life science.

– Tillsammans med övriga branschföreningar driver vi viktiga åtgärder i enlighet med den handlingsplan som togs fram för att stödja detta. Arbetsgruppen för Public Affairs har fullt fokus på kunskapsöverföringen från medlemmarna till relevanta beslutsfattare och intressenter.

Vi tackar avgående Torkel Gren, Recipharm och Kerstin Falck, Pfizer för engagemanget!

SwedenBIOs övriga två arbetsgrupper, inom Affärsutveckling och finansiering samt Forskning och utveckling leds fortsatt av Christina Herder, Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir respektive Anna Sandström, Head of Science Policy and Relations Europe på AstraZeneca. Läs mer om arbetsgrupperna här.