Covid-19 och dina pågående eller planerade kliniska prövningar

Alla sektorer och aktiviteter påverkas av Covid-19, så även pågående eller planerade kliniska prövningar. Många medlemmar påverkas av reserestriktioner, svårigheter med att få fram material, patienter och de som arbetar med kliniska prövningar arbetar hemifrån och/eller sitter i karantän. Vården har ett ytterst ansträngt läge.

Sverre Bengtsson – medgrundare och senior vice president på det svenska företaget Viedoc Technologies AB som tillhandahåller Viedoc, en mjukvara för kliniska studier – ger en nulägesbild av situationen och tips till dig som driver en pågående eller planerar för en ny klinisk studie.

Hur går det för de kliniska prövningarna i dagsläget?

– Vi ser att studieaktiviteter har klart minskat men inte slagit ut alla studier. Pandemin och dess effekter på vårt liv som vi kände det, är prognosticerad att fortsätta med uppskattningar från ett par månader till långt över året från nu. Både pågående och kommande studier påverkas.

Enligt uppskattningar har nyrekryteringen av patienter minskat med runt 60 till 80 % i jämförbara studier och samma kliniker jämfört med 12 månader sedan i ett urval av 6 länder*. Det globala läkemedelsbolaget Eli Lilly skjuter upp starten på de flesta planerade studier och pausar rekryteringen i pågående studier**. Med stor säkerhet kommer det att bli än mer utmanande under den närmsta tiden.

– Samtidigt pågår din kliniska prövning och du måste ha koll på studien och se till att den går i mål med så få störningar som möjligt, och förhoppningsvis i tid och enligt budget. Eller om du just nu planerar en kommande studie och inser att du måste ha nya metoder eller ny design för att kunna genomföra den. Utmaningarna ser olika ut i studie för studie, beroende på till exempel indikationsområde och var i världen studien genomförs.

Många myndigheter (t ex FDA och EMA) har kommit ut med råd för pågående/kommande studier och vad i studien som kan behöva förändras. (Dessa listas längst ned i artikeln).

– Det absolut viktigaste i kliniska prövningar är patientens säkerhet. Fokusera på vad som kan påverka patienten och modifiera studien med avseende på det. Informera alla berörda parter (patienter, kliniker med mera) om förändringar.

Sverre pekar på flera utmaningar som bolag kan stå inför. Kan studien fortsätta på nuvarande sätt eller överhuvudtaget? Finns det fall där vissa patienter måste exkluderas ur pågående studie? Hur ser rekrytering och patienters möjlighet att fortsätta i studien ut?

Patienternas besök till kliniker och vad som mäts kanske måste förändras. Hur ser du att studierna anpassas till den nya situationen?

– I studierna kan man utnyttja telemedicin och olika typer av appar, wearables och andra uppkopplade metoder för att mäta patientrespons och följsamhet till behandlingen.

I studierna lånar man processer och eventuellt teknologi från så kallade Remote Trials, Virtual Trials, Decentralized Trials eller Hybrid Trials dvs. att man genomför studien på distans, antingen helt och hållet (finns ett fåtal exempel på det) eller där delar av studien genomförs på distans.

Hur gör man?

– Tänk dig ett patientbesök till någon av de digitala patientplattformarna som Doktor24, Kry eller motsvarande – fast i klinisk prövning – och att data kommer in från patienterna och appar eller devices direkt in din elektroniska studiedatabas.

Metoderna kan användas i alla skeenden av en klinisk prövning från patientrekrytering, informerat samtycke (eConsent) och datainsamlingen i den pågående studien.

– I en pågående studie kan man använda någon av de etablerade plattformarna för videosamtal som exempelvis Skype eller WhatsApp. Studiematerial och utrustning kan skickas direkt till patienterna för användning i studien. Monitoreringen av studien sker också på distans via motsvarande plattformar.

Kom ihåg att informera.

– Oavsett hur studierna genomförs är det mycket viktigt att patienterna och övriga studiedeltagare är väl informerade och tränade i de procedurer som används. Ställ dig frågan ”hur säkerställs det med backuptekniker eller processer?”.

Nedan finns länkar, råd och frågor du bör ställa dig gällande er studie

Många myndigheter (t ex FDA och EMA) har kommit ut med råd för pågående/kommande studier och vad i studien som kan behöva förändras.

 • Det absolut viktigaste i kliniska prövningar är patientens säkerhet. Fokusera på vad som kan påverka patienten och modifiera studien med avseende på det. Informera alla berörda parter (patienter, kliniker med mera) om förändringar.
 • Konsultera myndigheter och etiska kommittéer om förändringar i studien.
 • Alternativa sätt att möta patienten kan behöva utvärderas
 • Covid-19 screening kan behöva läggas till i studien, antingen genom att studieklinikernas nya rutiner kräver det och/eller att det kan bli nya endpoints i studien.
 • Normalt skall förändringar inte göras innan etiska kommittéer eller myndighet godkänner dem, men i vissa fall kan det tillåtas om patientens säkerhet är i fara – men måste rapporteras och godkännas så snart som möjligt därefter.
 • Patienternas besök till kliniker och vad som mäts kanske måste förändras.
 • Använda central och remote monitoring i stället för traditionell monitorering.

Några utmaningar – tänk på detta!

 • Kan studien fortsätta på nuvarande sätt eller överhuvudtaget? Finns det fall där vissa patienter måste exkluderas ur pågående studie?
 • Hur ser rekrytering och patienters möjlighet att fortsätta i studien ut.
 • Förlänga studien eller måste den temporärt stoppas?
 • Monitoreringsbesök: Klinikerna vill minimera antalet besök som inte är direkt nödvändiga här och just nu. Har de tid att ta hand om din studie eller har de fått andra prioriteringar?
 • Patienterna: Här finns alla möjliga olika skäl som till exempel reserestriktioner, karantän, indragna busslinjer eller att de inte vill exponera sig för risker i resandet i sig.
 • Studiematerial: Fungerar transporterna, hinner temperaturkänsligt material fram i tid och kan det tas hand om på rätt sätt?
 • Hur ser vi till att informera alla deltagare på ett adekvat sätt om förändringar i pågående studier?
 • Om studiedesign ändras kan det påverka antalet patienter som behövs eller hur vi mäter endpoints
 • Projektledning och monitorering: Har du rätt verktyg och processer för att kunna följa upp studien eller måste du anpassa dem?
  • Riskbaserade metoder som Central och Remote monitoring av studierna bör övervägas. All data monitoreras inte på kliniken utan framför allt safety och primäreffektvariabler för ett relevant antal patienter.

Länkar:

EMA: Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/points-consider-implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical_en.pdf

FDA: Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19 Pandemic

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-guidance-conduct-clinical-trials-medical-products-during-covid-19-pandemic

MHRA: Advice for Management of Clinical trials in relation to Coronavirus
https://mhrainspectorate.blog.gov.uk/2020/03/12/advice-for-management-of-clinical-trials-in-relation-to-coronavirus/

Översikt om Europeiska myndigheters rekommendationer:
https://www.linkedin.com/pulse/europe-covid-19-overview-european-regulatory-john-hutchinson/

ACRO (Amerikanska CRO-föreningen), konkreta tips:
https://www.acrohealth.org/wp-content/uploads2/2020/03/ACRO-Statement-on-Monitoring-Oversight-FINAL-3.13.20.pdf

Källhänvisning i texten:

* https://www.medidata.com/wp-content/uploads2/2020/03/COVID19-Clinical-Trials_20200323-1.pdf

** https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2020/03/23/Eli-Lilly-disrupts-trial-activity-for-COVID-19

Här hittar du SwedenBIOs informationssida relaterat till Covid-19:
https://swedenbio.se/om-life-science/covid-19/